Obrane doktorskih radova

Obranjeni doktorski radovi (disertacije)

Postupak obrane doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada (Obrazac_zapisnik o obrani).

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom. Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada treba se pisati na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad. O postupku obrane sastavlja se Zapisnik na hrvatskom jeziku, a u slučaju obrane na nekom drugom jeziku Zapisnik se sastavlja i na tom jeziku, u dva primjerka.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu obranio ili nije obranio.