Javne obrane doktorskih radova – srpanj 2016.

– Wollfyja Krašića održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. s početkom u 14,00 sati u A-309. Naslov doktorskoga rada: Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija.

– Vesne Crnogorac održat će se u utorak, 5. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava javnosti na pristup informacijama.

– mr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković održat će se u utorak, 5. srpnja 2016.  s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Uloga zborskog pjevanja u kurikulumu suvremene škole.

Anite Mandarić Vukušić održat će se u srijedu, 6. srpnja 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Roditeljska kompetencija i (ne) pedagoška zanimanja.

– Dubravke Bogutovac održat će se u petak, 8. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-302. Naslov doktorskoga rada: Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje.

  mr. sc. Senadina Fadilpašića održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Uloga religioznosti i duhovnosti u predviđanju pozitivnih i negativnih ishoda ratnoga traumatskoga iskustva. 

– mr. sc. Zrinke Buljević održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada: Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja provincije Dalmacije. 

Ivane Hanzec održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-203. Naslov doktorskoga rada: Odrednice rane socijalne i akademske prilagodbe djece na školu.

Dragane Markanović održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 16,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Kognitivni model kratke psihološke intervencije u tretmanu anksiozne osjetljivosti.

– mr. sc. Sanje Ivčević održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada:  Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine.

 – Helge Begonja održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-209. Naslov doktorskoga rada: Prevođenje hrvatskih kulturema na njemački jezik na primjeru gastronomije grada Zadra.

– Nataše Košuta održat će se u utorak, 19. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u Hrvatskoj.

– Lidije Tepeš Golubić održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2016. s početkom u u 9,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Germanizmi u digitalnim novinskim korpusima hrvatskoga jezika.

Antonije Ordulj održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Kolokacije kao sastavnica leksičke kompetencije u hrvatskom kao inom jeziku.

 – Ane Jeličić održat će se u petak, 22. srpnja 2016. u 12,00 sati u prostoriji A-101. Naslov doktorskoga rada: Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj.

Javne obrane doktorskih radova – lipanj 2016.

– Lucie Načinović Prskalo održat će se u ponedjeljak, 13. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Automatsko predviđanje i modeliranje hrvatskih prozodijskih obilježja na temelju teksta.

 – Vinke Bubić održat će se u srijedu, 15. lipnja 2016. s početkom u 12,30 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada glasi: Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije.

Josipa Ivanovića održat će se u četvrtak, 16. lipnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-101.Naslov doktorskoga rada: Ideja pravednosti u političkoj moralnosti liberalnog egalitarizma.

 – Ane Širanović održat će se u utorak, 21. lipnja 2016. s početkom u 16,00 sati u prostoriji A-227.  Naslov doktorskoga rada: Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja.

 – Jeniđe Maroević Kulaga održat će se u četvrtak, 23. lipnja 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-227.  Naslov doktorskoga rada: Povezanost obrazovanja za demokratsko ili aktivno građanstvo s nastavom katoličkoga vjeronauka.

Zrinke Premužić održat će se u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u dvorani Fond I. Naslov doktorskoga rada: Antropološka perspektiva pogrebnih običaja početka kasnoga brončanoga doba u sjevernoj Hrvatskoj.

  Jasmine Rogulj održat će se u utorak, 28. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-105.  Naslov doktorskoga rada: Odnos između ličnosti, strategija učenja, strategija poučavanja i znanja engleskoga jezika.

Tee Glavaš održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-105.  Naslov doktorskoga rada:  Shematičnost i naučljivost u ovladavanju kategorijom present perfect u učenju engleskoga kao stranoga jezika.

Javne obrane doktorskih radova – svibanj 2016.

– Marka Odaka održat će se u subotu, 14. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-104. Naslov doktorskoga rada: Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje.

mr. sc. Lucijane Leoni održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016.  s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja.

 Sandre Kantar održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Razvoj održivoga ruralnoga turizma: potencijali Koprivničko-križevačke županije.

Vere Blažević Krezić održat će se u srijedu, 18. svibnja 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Jezik Misala Dragutina Antuna Parčića.

– Berislava Njegovca održat će se u četvrtak, 19. svibnja 2016. s početkom u 10,15 sati u prostoriji A-101. Naslov doktorskoga rada: Ontološki karakter umjetničkoga djela u mišljenju Ivana Fochta.

Javne obrane doktorskih radova – travanj 2016.

 

– Mie Šetić održat će se u utorak, 1. travnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Uloga percepcije u pojmovnom procesiranju.

 – Tanje Gulan održat će se u ponedjeljak, 11. travnja 2016. s početkom u 15,30 sati u dvorani D-3. Naslov doktorskoga rada: Organizacija mentalnoga leksikona kod bilingvalnih govornika.

– Anamarije Lukić održat će se u srijedu, 13. travnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Vjekoslav Hengl – urbana politika i gradska vlast u Osijeku, 1920.-1934.

Ivana Hromatka održat će se u petak, 29. travnja 2016. s početkom u 10,30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Teatar kao prostor akcijskog istraživanja stigmatizacije

Josipa Laha održat će se u petak, 29. travnja 2016. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209. Naslov doktorskoga rada: Reprezentacija kulturne baštine na hrvatskim turističkim internetskim stranicama.

Javne obrane doktorskih radova – ožujak 2016.

– Denisa Vekića održat će se u srijedu, 2. ožujka 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Poetika mitskih i demonoloških predaja donjoneretvanskoga kraja.

– Ivora Miloševića održat će se u srijedu, 9. ožujka 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Modeliranje implementacije i održivoga razvoja centralizirane i modularne računalne infrastrukture u sveučilišnom okruženju.

 – Sandre Šustić održat će se u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. u 12,00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižince, III. kat. Naslov doktorskoga rada: Djelovanje Cvite Fiskovića na zaštiti i restauraciji povijesnoga slikarstva i skulpture na hrvatskoj obali.

Alenke Mikulec održat će se u utorak, 22. ožujka 2016. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Strategije čitanja akademskih tekstova na hrvatskome i engleskome jeziku.

Javne obrane doktorskih radova – veljača 2016.

– Hrvoja Manenice održat će se u srijedu, 3. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018. Naslov rada: Urbanizacija između Raše i Krke u vrijeme ranog principata.

 – Sanje Šoštarić održat će se u četvrtak, 4. veljače 2016.  s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta u Francuskoj od 1881. do 1914.

Dragice Dujmović Markusi održat će se u četvrtak, 4. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Autoreferencijalnost u pripovjednoj prozi Ranka Marinkovića.

Krešimira Karla održat će se u srijedu, 10. veljače 2016.  s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Prostorna organizacija i graditeljska baština Kalničkog, Komarničkog i Čazmanskog arhiđakonata od 13. do 16. stoljeća.

 – Josipa Zankija održat će se u četvrtak, 11. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Antropološka konceptualizacija prostora u thangka slikarstvu i suvremenim umjetničkim praksama.

Andriane Benčić održat će se u ponedjeljak, 15. veljače 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-228. Naslov doktorskoga rada: Socijalna konstrukcija kolektivnih sjećanja na Domovinski rat.

Dijane Sabolović-Krajina održat će se u petak, 19. veljače 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu.

– Sande Milošević održat će se u utorak, 23. veljače 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Novi model elektroničkoga dokumentiranja i dugoročnoga čuvanja podataka u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.

– Gorana Bilogrivića održat će se u srijedu, 24. veljače 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-018. Naslov doktorskoga rada: Etnički identiteti u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj – materijalni i pisani izvori.

– Mirne Jernej Pulić održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-125. Naslov doktorskoga rada: Jezik kao kapital u istarskom multikulturnom okruženju.

Teute Serreqi Jurić održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-208. Naslov doktorskoga rada:  Usporedba jezično-stilskih osobitosti Porfirogenetovih djela Vita Basilii i De thematibus.

Zrinke Vukojević održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole.

 Belkise Dolić održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Diskursne oznake u funkcionalnim stilovima bosanskoga jezika.

 – Tanje Grmuša održat će se u petak,  26. veljače 2016. Naslov doktorskoga rada: Analiza medijskoga izvještavanja u hrvatskim dnevnim novinama na primjeru kampanje za izbore za Europski parlament 2014.

– mr. sc. Luke Marinovića održat će se u ponedjeljak, 29. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-203. Naslov doktorskoga rada: Provjera Biggsova modela učenja 3P.

Javne obrane doktorskih radova – siječanj 2016.

–  Miriam Mary Brgles održat će se u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. naslov rada: Socio-kulturni aspekti razvoja Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu od preseljenja u novu zgradu 1895. godine do 2011. godine.

 Behije Durmišević održat će se u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. naslov rada: Filozofija povijesti Arnolda Toynbeea između antropocentrizma i teocentrizma.

 – Ivane Odža održat će se u srijedu, 27. siječnja 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Žena u usmenoj književnosti i tradicijskoj kulturi Dalmatinske zagore od Fortisa do današnjih dana.

 – Alena Ontla održat će se u petak, 29. siječnja 2016. s početkom u 15,00 sati u prostoriji A-106.Naslov rada: Oblici društvenoga komentara u trilogijama Kairo i USA.

– Željane Pancirov Cornelisse održat će se u petak, 29. siječnja 2016. s početkom u 13,30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Oslovljavanje u suvremenom razgovornom nizozemskom jeziku – analiza slučaja De wereld Draait Door.

Javne obrane doktorskih radova – prosinac 2015

Javna obrana doktorskoga rada:

– Vanesse Vitković Marčeta održat će se u srijedu, 2. prosinca 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915.

– Romana Domovića održat će se 3. prosinca 2015. s početkom u 11,30 sati u Info lab (III. kat). Naslov doktorskoga rada: Informacijske operacije u medijskom prikazu Domovinskoga rata.

 – Harisa Derviševića održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015. s početkom u 12.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice fakulteta. Naslov doktorskoga rada: Islamska kaligrafija bosanskohercegovačkih mushafa XVII. i XVIII. stoljeća iz zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

 – Matka Sorića održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015.  s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-106. Naslov doktorskoga rada: Koncept etike u povijesnom mišljenju Milana Kangrge.

 – Emine Dabo održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Pjesništvo Ivana Šuljića Iveše i njegovo mjesto u paškoj pučkoj književnosti.

Martine Sertić održat će se u utorak, 22. prosinca 2015. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Učinkovitost elektroničkoga učenja u nastavi informatike.

– Josipe Korljan Bešlić održat će se u srijedu, 23. prosinca 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Ironija u prozi Dubravke Ugrešić.

 

 

 

 

Javne obrane doktorskih radova – studeni 2015

Javne obrane  doktorskih radova u studenom 2015. godine:

– Ivane Kukić Rukavina održat će se u ponedjeljak, 2. studenog 2015. s početkom u 9.30 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada rada:  Nakladnički nizovi Grigora Viteza za djecu i mladež.

 – Jadranke Bagarić održat će se u petak, 6. studenog 2015. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-208.  Naslov doktorskoga rada: Poezija Đura Hidže na latinskom jeziku.

– Zorana Grozdanova održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-106. Naslov doktorskoga rada: Spekulativni Veliki petak u ranoj filozofiji G. W. F. Hegela i u ranoj teologiji J. Moltmanna.

mr. sc. Ines Blažević održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Utjecaj školskoga kurikuluma na socijalni razvoj učenika.

Klementine Batina održat će se u utorak, 10. studenog 2015.  s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-212. Naslov doktorskoga rada: Aspekti ženskoga autorstva: komparativna analiza etnološke i folklorističke građe HAZU.

– Antuna Baće održat će se u utorak, 10. studenog 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Arhitektura Dubrovnika između dva svjetska rata.

– Ive Kosmos održat će se u srijedu, 11. studenog 2015.  u 13,00 sati. Naslov doktorskoga rada: Mapiranje egzila u djelima postjugoslavenskih autora.

– Nede Macanović održat će se u četvrtak, 19. studenog 2015. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga  rada: Sintaksa genitiva u srednjovjekovnoj hrvatskoj poeziji.

–  Lade Muraj održat će se u petak, 20. studenog 2015. s početkom u 12,30 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Suodnos akademskoga diskursa i scenskih izvedbi u procesu kanonizacije Držićeva dramskoga opusa.

 – Nevene Jurišić-Borozan održat će se u ponedjeljak, 23. studenog 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A 309. Naslov doktorskoga rada: Etimološka i leksikološka obrada romanizama u ribarskom i poljodjelskom nazivlju govora mjesta Sali i Kukljica

 – Dunje Babić održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015.  s početkom u 11 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Trogirsko predgrađe na Čiovu u kontekstu izgradnje otoka do XIX. Stoljeća.

– Aleksandre Bunčić održat će se u petak, 27. studenog 2015. s početkom u 15.45 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: God, Self and Other in the Sarajevo Haggadah: An Iconographic Analysis (Bog, samoprezentacija i prikaz Drugoga u Sarajevskoj hagadi: Ikonografska analiza).

– Snježane Zrinjan održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2015. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Implementacija postmodernističkih književnih djela u nastavu hrvatskoga jezika u četverogodišnjim strukovnim školama.

– Diane Foro održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Profesionalne kompetencije nastavnika u suočavanju sa stresnim situacijama u školi.

 

 

Javne obrane doktorskih radova – listopad 2015

Javna obrana doktorskoga rada:

Željka Krušelja održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Polet od omladinskoga aktivizma do političkoga eskapizma (1976. – 1990.).

Ane Globočnik Žunac održat će se u utorak, 6. listopada 2015. s početkom u 10,00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Model koorijentirane komunikacije na primjeru obrazovanja.

– Marijane Česi održat će se u ponedjeljak, 12. listopada 2015. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat). Naslov doktorskoga rada: Ovladanost standardnim hrvatskim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja.

Marine Krpan Smiljanec održat će se u srijedu, 14. listopada 2015. s početkom u 10,30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Komunikacija zavičajnih sadržaja u digitalnoj sredini.

Dunje Holcer održat će se u petak, 16. listopada 2015. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat). Naslov doktorskoga rada: Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže.

– Snježane Husinec održat će se u utorak, 20. listopada 2015. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Terminološki aspekti jezika hrvatske sudske prakse u razdoblju od 1848. do 1918. godine s posebnim osvrtom na njemački utjecaj.

– Valentine Papić Bogadi održat će se 23. listopada 2015. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Utjecaj njemačkoga jezika na hrvatsko nazivlje u poljoprivrednoj struci.

– mr. sc. Tomislava Stojanova održat će se u utorak, 27. listopada 2015. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Jezikopisno planiranje i elektronička pismenost na hrvatskome jeziku.