Javne obrane doktorskih radova – srpanj 2016.

– Wollfyja Krašića održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. s početkom u 14,00 sati u A-309. Naslov doktorskoga rada: Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija.

– Vesne Crnogorac održat će se u utorak, 5. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava javnosti na pristup informacijama.

– mr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković održat će se u utorak, 5. srpnja 2016.  s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Uloga zborskog pjevanja u kurikulumu suvremene škole.

Anite Mandarić Vukušić održat će se u srijedu, 6. srpnja 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Roditeljska kompetencija i (ne) pedagoška zanimanja.

– Dubravke Bogutovac održat će se u petak, 8. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-302. Naslov doktorskoga rada: Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje.

  mr. sc. Senadina Fadilpašića održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Uloga religioznosti i duhovnosti u predviđanju pozitivnih i negativnih ishoda ratnoga traumatskoga iskustva. 

– mr. sc. Zrinke Buljević održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada: Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja provincije Dalmacije. 

Ivane Hanzec održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-203. Naslov doktorskoga rada: Odrednice rane socijalne i akademske prilagodbe djece na školu.

Dragane Markanović održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 16,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Kognitivni model kratke psihološke intervencije u tretmanu anksiozne osjetljivosti.

– mr. sc. Sanje Ivčević održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada:  Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine.

 – Helge Begonja održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-209. Naslov doktorskoga rada: Prevođenje hrvatskih kulturema na njemački jezik na primjeru gastronomije grada Zadra.

– Nataše Košuta održat će se u utorak, 19. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u Hrvatskoj.

– Lidije Tepeš Golubić održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2016. s početkom u u 9,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Germanizmi u digitalnim novinskim korpusima hrvatskoga jezika.

Antonije Ordulj održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Kolokacije kao sastavnica leksičke kompetencije u hrvatskom kao inom jeziku.

 – Ane Jeličić održat će se u petak, 22. srpnja 2016. u 12,00 sati u prostoriji A-101. Naslov doktorskoga rada: Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj.

Javne obrane doktorskih radova – lipanj 2016.

– Lucie Načinović Prskalo održat će se u ponedjeljak, 13. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Automatsko predviđanje i modeliranje hrvatskih prozodijskih obilježja na temelju teksta.

 – Vinke Bubić održat će se u srijedu, 15. lipnja 2016. s početkom u 12,30 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada glasi: Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije.

Josipa Ivanovića održat će se u četvrtak, 16. lipnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-101.Naslov doktorskoga rada: Ideja pravednosti u političkoj moralnosti liberalnog egalitarizma.

 – Ane Širanović održat će se u utorak, 21. lipnja 2016. s početkom u 16,00 sati u prostoriji A-227.  Naslov doktorskoga rada: Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja.

 – Jeniđe Maroević Kulaga održat će se u četvrtak, 23. lipnja 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-227.  Naslov doktorskoga rada: Povezanost obrazovanja za demokratsko ili aktivno građanstvo s nastavom katoličkoga vjeronauka.

Zrinke Premužić održat će se u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u dvorani Fond I. Naslov doktorskoga rada: Antropološka perspektiva pogrebnih običaja početka kasnoga brončanoga doba u sjevernoj Hrvatskoj.

  Jasmine Rogulj održat će se u utorak, 28. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-105.  Naslov doktorskoga rada: Odnos između ličnosti, strategija učenja, strategija poučavanja i znanja engleskoga jezika.

Tee Glavaš održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-105.  Naslov doktorskoga rada:  Shematičnost i naučljivost u ovladavanju kategorijom present perfect u učenju engleskoga kao stranoga jezika.

Javne obrane doktorskih radova – svibanj 2016.

– Marka Odaka održat će se u subotu, 14. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-104. Naslov doktorskoga rada: Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje.

mr. sc. Lucijane Leoni održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016.  s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja.

 Sandre Kantar održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Razvoj održivoga ruralnoga turizma: potencijali Koprivničko-križevačke županije.

Vere Blažević Krezić održat će se u srijedu, 18. svibnja 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Jezik Misala Dragutina Antuna Parčića.

– Berislava Njegovca održat će se u četvrtak, 19. svibnja 2016. s početkom u 10,15 sati u prostoriji A-101. Naslov doktorskoga rada: Ontološki karakter umjetničkoga djela u mišljenju Ivana Fochta.

Javne obrane doktorskih radova – travanj 2016.

 

– Mie Šetić održat će se u utorak, 1. travnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Uloga percepcije u pojmovnom procesiranju.

 – Tanje Gulan održat će se u ponedjeljak, 11. travnja 2016. s početkom u 15,30 sati u dvorani D-3. Naslov doktorskoga rada: Organizacija mentalnoga leksikona kod bilingvalnih govornika.

– Anamarije Lukić održat će se u srijedu, 13. travnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Vjekoslav Hengl – urbana politika i gradska vlast u Osijeku, 1920.-1934.

Ivana Hromatka održat će se u petak, 29. travnja 2016. s početkom u 10,30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Teatar kao prostor akcijskog istraživanja stigmatizacije

Josipa Laha održat će se u petak, 29. travnja 2016. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209. Naslov doktorskoga rada: Reprezentacija kulturne baštine na hrvatskim turističkim internetskim stranicama.

Javne obrane doktorskih radova – ožujak 2016.

– Denisa Vekića održat će se u srijedu, 2. ožujka 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Poetika mitskih i demonoloških predaja donjoneretvanskoga kraja.

– Ivora Miloševića održat će se u srijedu, 9. ožujka 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Modeliranje implementacije i održivoga razvoja centralizirane i modularne računalne infrastrukture u sveučilišnom okruženju.

 – Sandre Šustić održat će se u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. u 12,00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižince, III. kat. Naslov doktorskoga rada: Djelovanje Cvite Fiskovića na zaštiti i restauraciji povijesnoga slikarstva i skulpture na hrvatskoj obali.

Alenke Mikulec održat će se u utorak, 22. ožujka 2016. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Strategije čitanja akademskih tekstova na hrvatskome i engleskome jeziku.

Javne obrane doktorskih radova – veljača 2016.

– Hrvoja Manenice održat će se u srijedu, 3. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018. Naslov rada: Urbanizacija između Raše i Krke u vrijeme ranog principata.

 – Sanje Šoštarić održat će se u četvrtak, 4. veljače 2016.  s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta u Francuskoj od 1881. do 1914.

Dragice Dujmović Markusi održat će se u četvrtak, 4. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Autoreferencijalnost u pripovjednoj prozi Ranka Marinkovića.

Krešimira Karla održat će se u srijedu, 10. veljače 2016.  s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Prostorna organizacija i graditeljska baština Kalničkog, Komarničkog i Čazmanskog arhiđakonata od 13. do 16. stoljeća.

 – Josipa Zankija održat će se u četvrtak, 11. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Antropološka konceptualizacija prostora u thangka slikarstvu i suvremenim umjetničkim praksama.

Andriane Benčić održat će se u ponedjeljak, 15. veljače 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-228. Naslov doktorskoga rada: Socijalna konstrukcija kolektivnih sjećanja na Domovinski rat.

Dijane Sabolović-Krajina održat će se u petak, 19. veljače 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu.

– Sande Milošević održat će se u utorak, 23. veljače 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Novi model elektroničkoga dokumentiranja i dugoročnoga čuvanja podataka u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.

– Gorana Bilogrivića održat će se u srijedu, 24. veljače 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-018. Naslov doktorskoga rada: Etnički identiteti u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj – materijalni i pisani izvori.

– Mirne Jernej Pulić održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-125. Naslov doktorskoga rada: Jezik kao kapital u istarskom multikulturnom okruženju.

Teute Serreqi Jurić održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-208. Naslov doktorskoga rada:  Usporedba jezično-stilskih osobitosti Porfirogenetovih djela Vita Basilii i De thematibus.

Zrinke Vukojević održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole.

 Belkise Dolić održat će se u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Diskursne oznake u funkcionalnim stilovima bosanskoga jezika.

 – Tanje Grmuša održat će se u petak,  26. veljače 2016. Naslov doktorskoga rada: Analiza medijskoga izvještavanja u hrvatskim dnevnim novinama na primjeru kampanje za izbore za Europski parlament 2014.

– mr. sc. Luke Marinovića održat će se u ponedjeljak, 29. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-203. Naslov doktorskoga rada: Provjera Biggsova modela učenja 3P.

Javne obrane doktorskih radova – siječanj 2016.

–  Miriam Mary Brgles održat će se u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. naslov rada: Socio-kulturni aspekti razvoja Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu od preseljenja u novu zgradu 1895. godine do 2011. godine.

 Behije Durmišević održat će se u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. naslov rada: Filozofija povijesti Arnolda Toynbeea između antropocentrizma i teocentrizma.

 – Ivane Odža održat će se u srijedu, 27. siječnja 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Žena u usmenoj književnosti i tradicijskoj kulturi Dalmatinske zagore od Fortisa do današnjih dana.

 – Alena Ontla održat će se u petak, 29. siječnja 2016. s početkom u 15,00 sati u prostoriji A-106.Naslov rada: Oblici društvenoga komentara u trilogijama Kairo i USA.

– Željane Pancirov Cornelisse održat će se u petak, 29. siječnja 2016. s početkom u 13,30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Oslovljavanje u suvremenom razgovornom nizozemskom jeziku – analiza slučaja De wereld Draait Door.

Javne obrane doktorskih radova – 2013.

Javna obrana doktorskoga rada Johna Vice Batarela održat će se u utorak, 8. siječnja 2013. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Tipovi dijaspore – poslijeratno hrvatsko iseljeništvo i njihovi potomci u Sydneyju

 Javna obrana doktorskoga rada Renate Jukić održat će se u srijedu, 9. siječnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Didaktičko strukturiranje kurikuluma ekološkoga odgoja i obrazovanja

 Javna obrana doktorskoga rada Sofije Sorić održat će se u petak, 11. siječnja 2013. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Ladanjsko graditeljstvo na zadarskom otočju od kraja 14. do početka 18. stoljeća

Javna obrana doktorskoga rada Željke Metesi Deronjić održat će se u utorak, 15. siječnja 2013. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Poetika Frane Petrića

 Javna obrana doktorskoga rada Sunčice Sabljak održat će se u srijedu, 16. siječnja 2013. s početkom u 10.00 sati u prostoriji E-303. Naslov rada: Karl Schönherr. Austrijska drama između naturalizma i Heimatkunsta

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Oraić Rabušić održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada:Struktura povratnih glagola i konstrukcije s elementom „se“ u hrvatskome jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada Siniše Grgića održat će se u srijedu, 6. veljače 2013. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pretkazivanje nepoznatih poveznica u mrežnom prostoru na primjeru hrvatskog internetskog prostora

 Javna obrana doktorskoga rada Marka Mrakovčića održat će se u srijedu, 6. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada:Integracija i kolektivna identifikacija u višeetničkim područjima Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Sanje Šimleša održat će se u petak, 8. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Međuodnos izvršnih funkcija, teorije uma i jezičnoga razumijevanja u djece predškolske dobi

 Javna obrana doktorskoga rada Ozane Ramljak održat će se u utorak, 12. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Radiodramski opus Ivana Slamniga

 Javna obrana doktorskoga rada Jasne Požgan održat će se u petak, 15. veljače 2013. s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Arhivistički prikaz sustava upravnih institucija u gradu Čakovcu od 1945. do 1974. godine

 Javna obrana doktorskoga rada Višnje Rogošić održat će se u utorak, 19. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati na Odsjeku za komparativnu književnost. Naslov rada: Skupno izmišljeno kazalište u Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Valerije Križanić održat će se u srijedu, 20. veljače 2013. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada:Temperament i odnos pozitivnih i negativnih temeljnih afekata u kontekstu dinamičkoga modela afekta

Javna obrana doktorskoga rada Alena Miletića održat će se u petak, 22. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u dvorani Fond I na Odsjeku za arheologiju. Naslov rada: Gradine zapadne strane otoka Hvara kao povijesni i kulturološki fenomen

 Javna obrana doktorskoga rada Mihaele Majcen Marinić održat će se u ponedjeljak, 25. veljače 2013. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-214. Naslov rada: Povijest novijeg animiranog filma u Hrvatskoj. Posljednjih 25 godina

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Milovan Delić održat će se u četvrtak, 28. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Španjolska gripa 1918.-1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i urbana anatomija pandemije

 Javna obrana doktorskoga rada Karoline Vrban Zrinski održat će se u četvrtak, 28. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga glumačkoga govora

 Javna obrana doktorskoga rada Azre Abadžić Navaey održat će se u petak, 1. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309.Naslov rada: Osmanski intertekst u romanima Orhana Pamuka

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Valčić održat će se u ponedjeljak, 4. ožujka 2013. s početkom u 8.30 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Komunikacijske strategije u upravljanju umjetničkim proizvodima

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Štibrić održat će se u utorak, 5. ožujka 2013. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Uloga komponenti modela radnoga pamćenja u rješavanju problemskih matematičkih zadataka

 Javna obrana doktorskoga rada Duška Petrovića održat će se u utorak, 5. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Fenomen izbjeglištva i biopolitika: problematiziranje temeljnih koncepata, kulturno-antropološka perspektiva

Javna obrana doktorskoga rada Matea Žanića održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 8.45 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Simbolička konstrukcija urbanoga prostora na primjeru grada Vukovara

 Javna obrana doktorskoga rada Romane Lekić održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – Mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka

 Javna obrana doktorskoga rada Lovre Škopljanca održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-302. Naslov rada: Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja

 Javna obrana doktorskoga rada Ozrena Kubelke održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Komparativni model utvrđivanja kvalitete enciklopedijskoga sadržaja

 Javna obrana doktorskoga rada Filipa Kozine održat će se u ponedjeljak, 11. ožujka 2013. s početkom u 14.30 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Srednja Europa u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Rončević održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-307. Naslov rada: Njemački jezik u hrvatskoj znanosti i visokom školstvu u kontekstu višejezičnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Jadranke Herceg održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Nastavne osnove hrvatskoga jezika u srednjoškolskom obrazovanju odraslih

 Javna obrana doktorskoga rada Saše Potočnjak održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Poetička obilježja književnoga opusa Frana Krste Frankopana

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Krpan održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-205. Naslov rada: Misionarsko kazalište u Meksiku u XVI. stoljeću: semiotički pristup ritualnim izvedbama

 Javna obrana doktorskoga rada Dijane Drandić održat će se u petak, 15. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Interkulturalna osjetljivost nastavnika kao pretpostavka razvoja interkulturalne osjetljivosti učenika

 Javna obrana doktorskoga rada Paška Bilića održat će se u petak, 15. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Proizvodnja sadržaja u umreženomu društvu: Wikipedija kao novi prostor konstrukcije medijskih događaja

 Javna obrana doktorskoga rada Morane Koludrović održat će se u petak, 15. ožujka 2013. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Problemsko učenje u kurikulumu obrazovanja nastavnika

 Javna obrana doktorskoga rada Višnje Perin održat će se u ponedjeljak, 18. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Ravnatelj kao nositelj kvalitete srednje strukovne škole

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Kaić održat će se u srijedu, 20. ožujka 2013. s početkom u 12.30 sati u dvorani Fond I na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada: Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života

 Javna obrana doktorskoga rada Mirne Sindičić Sabljo održat će se u srijedu, 20. ožujka 2013. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Recepcija francuskoga Novoga kazališta u Hrvatskoj 1953.-2010.

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Mihaljević održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Sopotska kultura u zapadnoj Slavoniji s posebnim osvrtom na nalazište Slavča-Nova Gradiška

 Javna obrana doktorskoga rada Anđelke Galić održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. s početkom u 10.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Grafički ciklus Vasi candelabri… G. B. Piranesija u Muzeju za umjetnost i obrt

 Javna obrana doktorskoga rada Željka Heimera održat će se u srijedu, 27. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama vojnih postrojbi u Domovinskom ratu i nakon njega

 Javna obrana doktorskoga rada Alojzije Tvorić održat će se u utorak, 26. ožujka 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Žene autorice i čitateljice hrvatskih molitvenika od 16. do 19. stoljeća

 Javna obrana doktorskoga rada Filipa Hameršaka održat će se u petak, 5. travnja 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat

 Javna obrana doktorskoga rada Ivana Balabanića održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2013. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Medijska prezentacija zdravstvenoga rizika – primjer televizijskoga izvještavanja o epidemijama virusa gripe

 Javna obrana doktorskoga rada Nele Tarbuk održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2013. s početkom u 10.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Crkveni namještaj 17. i 18. stoljeća u redovničkim crkvama kontinentalne Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Ivančice Jež održat će se u utorak, 9. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji C-108. Naslov rada: Varaždin u doba modernizacije (1850.-1918.) u srednjoeuropskom kontekstu

 Javna obrana doktorskoga rada Renate Burai održat će se u srijedu, 10. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Interkulturalni kurikulum i određena obilježja hrvatske kulture

 Javna obrana doktorskoga rada Zdenke Đerđ održat će se u srijedu, 10. travnja 2013. s početkom u 14.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Hrvatski lutkarski igrokaz

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Miljane Kukić održat će se u srijedu, 17. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pretilost adolescenata – rizični i zaštitni čimbenici

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Erl Šafar održat će se u četvrtak, 25. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvoj pokretnih knjižnica u Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Irene Miljković Krečar održat će se u petak, 26. travnja 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Predviđanje poduzetničkoga ponašanja u okviru Bandurine teorije samoefikasnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Andrijane Mušura održat će se u ponedjeljak, 6. svibnja 2013. s početkom u 17.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Sklonost mentalnom računovodstvu u kontekstu teorija samoregulacije i nekih individualnih značajki

 Javna obrana doktorskoga rada Sabine Alispahić održat će se u utorak, 28. svibnja 2013. s početkom u 17.30 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Provjera odnosa teorije samoodređenja i Maslowljeve teorije motivacije u političkom kontekstu