Upisi

Uvjeti upisa

Pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije studij imaju osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij u polju etnologije i antropologije s najmanjom ocjenom 4.0. Osim toga potrebno je imati preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika, pismo prihvaćanja potencijalnog mentora, životopis te prijedlog doktorskog istraživanja. Studij mogu upisati i osobe koje su završile diplomski studij iz drugih znanstvenih područja i polja u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Toj se kategoriji pristupnika tijekom natječajnog postupka mogu odrediti razlikovni ispiti, kao i rok za njihovo polaganje. 

Moguć je prijelaz na ovaj doktorski studij pristupnicima koji su prethodno polazili, ali nisu završili neki drugi sveučilišni doktorski studij. Odluku o vrednovanju i priznavanju ECTS bodova ostvarenih na prethodnom studiju, kao i o upisu u odgovarajući semestar redovitog Poslijediplomskog doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije, donosi Vijeće doktorskog studija.

Strani državljani imaju pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske.

1. korak
Informirajte se o studiju
2. korak
Odaberite temu i mentora
3. korak
Pripremite prijedlog istraživanja
4. korak
Kontaktirajte mentora
5. korak
Prijavite se na natječaj

Detaljni postupak upisa

Izbor pristupnika vrši se temeljem prijave na javni natječaj za upis na doktorski studij koji raspisuje sastavnica . Upisni kriteriji obuhvaćaju: uspjeh na diplomskom sveučilišnom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje (iskazano tijekom razgovora s pristupnicima koji je dio natječajnog postupka, kao i u životopisu koji treba uključivati: popis sudjelovanja u istraživačkim projektima tijekom ili nakon diplomskog studija, radove objavljene u znanstvenim publikacijama, dodatna znanja, jezične kompetencije i sl.), prijedlog doktorskog istraživanja, preporuke najmanje dvaju sveučilišnih profesora, pismo prihvaćanja potencijalnog mentorstva od strane nastavnika navedenog na listi potencijalnih mentora Poslijediplomskog doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije. 

Na internetskim stranicama Poslijediplomskog doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije navode se potencijalni mentori i njihovi kontakti te područja u kojima mogu mentorirati doktorande. Kandidat kao dio natječajne dokumentacije prilaže mentorovu suglasnost za prihvaćanje mentoriranja. Dogovor s potencijalnim mentorom prije prijave na natječaj za upis na studij stoga predstavlja uvjet uspješne prijave. “Obrazac suglasnosti mogućeg mentora” obuhvaća podatke o prijedlogu doktorskog istraživanja, osvrt na relevantnost predložene teme i preporuku za kandidata. 

Zbog bolje prohodnosti doktorskog studija, uvodi se dobra praksa imenovanja drugog mentora za doktorande čiji su prvi mentori voditelji znanstvenih projekata koji nisu nastavnici ovoga doktorskog studija. U takvom slučaju doktorand predlaže drugog mentora s popisa nastavnika i potencijalnih mentora na studiju i pribavlja pismo suglasnosti drugog mentora.

Prijedlog doktorskog istraživanja detaljan je opis istraživanja koje pristupnik želi provesti u okviru doktorskog studija. Prijedlog doktorskog istraživanja predaje se kao dio natječajne dokumentacije prilikom prijave na natječaj za upis Poslijediplomskog doktorskog studija. Prijedlog sadrži: sažetak teme istraživanja, cilj i svrhu doktorskog istraživanja, pregled istraženosti teme, teorijski okvir i metodološki pristup koji će se primjenjivati u doktorskom istraživanju, osobnu motivaciju i kvalifikacije za istraživanje, vremenik rada, etička pitanja, okvirni troškovnik, popis bibliografskih jedinica. Prijedlog obaseže do 10 kartica teksta (18 000 znakova s proredom) i podnosi se na obrascu “Prijedlog_DR_EKA” dostupnom na stranicama Poslijediplomskog doktorskog studija, na poveznici Upisi u doktorski studij/Uputa za izradu prijedloga doktorskog istraživanja. Prijedlog doktorskog istraživanja kriterij je vrednovanja kojim pristupnik pokazuje upućenost u suvremene istraživačke pristupe i teorije te sposobnost da komunicira recentne znanstvene interese i prepoznaje relevantne društvene i kulturne teme iz polja etnologije i antropologije. 

Natječajno povjerenstvo ima zadatak vrednovati sve pristigle prijave i obaviti razgovor sa svim pristupnicima. Povjerenstvo predlaže Vijeću doktorskog studija pristupnike koji zadovoljavaju kriterije vrednovanja. U odabiru kandidata Povjerenstvo se vodi kriterijem izvrsnosti koji se odnosi na uspjeh u prethodnom studiju, interes za znanstveni rad te kvalitetu prijedloga istraživanja.

Popis studenata koji su stekli pravo upisa na studij oglašava se javno na mrežnim stranicama Fakulteta u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

hrCroatian